Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

czarnakawa
5484 ae53 390
Reposted fromkaiee kaiee viasbguys sbguys
czarnakawa
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
czarnakawa
2464 54e3 390
Reposted fromkatsiu katsiu viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
1517 d7d1 390
Reposted fromkaiee kaiee viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
czarnakawa
1397 b00d 390
Reposted fromqb qb viahormeza hormeza

October 12 2017

czarnakawa
0906 2027 390
23.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamalinowowa malinowowa
czarnakawa
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viamalinowowa malinowowa
czarnakawa
0405 f795 390
czarnakawa
Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
czarnakawa
czarnakawa
1237 133b 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
czarnakawa
Czy mogłabym Ci wystarczyć na całe życie?
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viathesmajl thesmajl
czarnakawa
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
9508 14b4 390
czarnakawa
2895 c3f3 390
Reposted fromcarly carly viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5495 1f8b 390
czarnakawa
4511 4dac 390
Reposted fromorety orety viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl